Tuesday, January 10, 2012

ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ


ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಣಿಸುತ್ತದಾದ ಕಾರಣ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ....
ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟುಬಾರಿ ಒದಿದಮೇಲೆ ಬಂದತಹ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇದಾಗಿದೆ.... ಇದರ ವಿಷ್ಲೇಶಣೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ......

No comments:

Post a Comment